Yota Shiraishi

1. Yota Shiraishi:

Programmer and Designer

2. Where:

Tokyo, Japan (until Mar 2019)
Bristol, United Kingdom

3. Contact:

ys@yota.co

Tokyo Studio:

2F Midori.so, 3-3-11,
Aobadai, Meguro,
Tokyo Japan, 153-0042

Yota Shiraishi

1. Yota Shiraishi:

Programmer and Designer

2. Where:

Tokyo, Japan (until Mar 2019)
Bristol, United Kingdom

3. Contact:

ys@yota.co

Tokyo Studio:

2F Midori.so, 3-3-11,
Aobadai, Meguro,
Tokyo Japan, 153-0042